หน้าหลัก ติดต่อเรา แผนที่
หลักสูตรต่างๆของ Metis
กิจกรรมของ Metis
ข่าวสารทางการศึกษา
คำถามที่ถามบ่อย
เว็บไซต์อื่นๆที่น่าสนใจ
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา
home
toeic
 
 

IELTS

(International English Language Testing System)

IELTS คืออะไร

      IELTS (International English Language Testing System) คือ การวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการไป ศึกษาต่อ หรือรับการฝึกอบรมในต่างประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา สหรัฐอเมริกา และผู้ที่มีความประสงค์จะย้ายถิ่นฐาน ไปยังประเทศออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์

      IELTS เป็นการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน ผู้สอบจะได้รับใบรายงานผลการสอบโดยแยกเป็น แต่ละส่วนทั้ง 4 ทักษะ ลักษณะของคะแนนในการสอบจะถูกแบ่งออกเป็น 9 ระดับ โดยเริ่มต้นที่ตั้งแต่ระดับที่หนึ่งไปจนถึงระดับที่เก้า ซึ่งสามารถวัดระดับความรู้ความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สอบได้อย่างถูกต้อง เช่น ระดับที่ 1 ผู้เข้ารับการทดสอบที่ได้คะแนนในระดับนี้จะหมายถึงผู้ที่ไม่ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เลย ระดับที่ 9 ผู้เข้ารับการทดสอบที่ได้คะแนนในระดับนี้จะหมายถึงผู้ที่สามารถ ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ในการสอบ IELTS ข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ สำหรับผู้ที่ต้องการจะสอบเพื่อนำผลไปสมัครเรียนต่อ และ สำหรับการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการทดสอบทั้งสองแบบจะได้รับข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบการฟังและ การพูดฉบับเดียวกัน ส่วนการทดสอบการเขียนและการอ่านจะใช้ข้อสอบคนละแบบ ซึ่งแยกตามวัตถุประสงค์ของผู้เข้ารับการทดสอบ  รูปแบบของการทดสอบแยกตามวัตถุประสงค์ของผู้เข้ารับการทดสอบ 1. เพื่อการศึกษาต่อ (ACADEMIC modules) เพื่อเป็นการทดสอบความพร้อมในการศึกษาต่อในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งในระดับ ปริญญาตรี และปริญญาโท 2. เพื่อการฝึกอบรม (GENERAL TRAINING modules) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยม การฝึกอบรมหรือ ทำงานในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อสอบจะใช้วัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน และจะไม่ซับซ้อนเหมือนกับ ผู้ที่ต้องการวัดระดับความรู้เพื่อศึกษาต่อ และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศนิวซีแลนด์ หรือ ออสเตรเลีย

      ค่าสมัครสอบ 5,900 บาท

      1. กรอก ใบสมัครการสอบ IELTS ด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (Capital Letter)  2.รูปถ่ายปัจจุบัน 2 รูป (ขนาด 2 นิ้ว)  3.สำเนาเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมเอกสารฉบับจริง ดังต่อไปนี้:  - บัตรประจำตัวประชาชน - หนังสือเดินทาง ***หมายเหตุ สำหรับผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีสามารถใช้ สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนแทนสำเนาเอกสารข้างต้นได้ 4. ชำระค่าสมัครสอบที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ***หมายเหตุ ผู้สมัครสอบต้องเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนในวันที่ ทำการสมัครสอบ มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้สมัครสอบ

      ผู้สอบสามารถรับผลการสอบได้ที่ BC วันพฤหัส (หรือ 5 วันทำงานหลังการสอบ) ตั้งแต่เวลา 13.00 - 19.00 น. ทาง BC จะเริ่มจัดการส่งผลสอบที่เหลือให้ผู้สอบทางไปรษณีย์ (โปรดเผื่อเวลาจัดส่งทาง ไปรษณีย์ในกรุงเทพฯ ประมาณ 3 วัน) หากท่านไม่มารับผลสอบภายในวันอาทิตย์ทาง BC จะไม่ทำการแจ้งผลการสอบ ทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม  ** ท่านสามารถทำการสอบครั้งต่อไปได้อีก 90 วันหลังจากการสอบครั้งสุดท้าย
METIS IELTS  จัดสอนอย่างไร

      IELTS Course เป็นคอร์สเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เนื้อหาการเรียนการสอนจะประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ดังนี้

       การฟัง นับว่าเป็นทักษะที่เพิ่มพูนยากที่สุดในยากที่สุด เราจึงให้เวลากับทักษะนี้ถึง 36 ชั่วโมง เนื่องจากคนไทยรับสื่อต่างๆไม่ภาพยนต์ หรือเพลง จากอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ ทำให้คุ้นเคยกับสำเนียงอเมริกันมากกว่าอังกฤษ เมื่อต้องสอบ IELTS ซึ่งเป็นหลักสูตรของประเทศอังกฤษ ทำให้นักเรียนมีปัญหากับการตอบคำถาม Lisening มากที่สุด

       การอ่าน เป็นอีกทักษะหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญมาก เนื่องจากเนื้อเรื่องที่ใช้สอบ จะมีความยาวประมาณ 1,270 คำ ต่อเรื่อง แต่ละเรื่องมีประมาณ 10 คำถาม แต่ให้เวลาในการอ่านและตอบคำถามเพียง 15 นาทีเท่านั้น แม้แต่ผู้ที่อ่านภาษาอังกฤษได้คล่อง ยังประสบปัญหาเรื่องเวลาไม่พอ แต่คำถามของการอ่านเนื้อเรื่องนั้นจะมีลักษณะเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลง ที่เมทิส เราสอนให้คุณสามารถตอบคำถามได้โดยไม่ต้องอ่านเนื้อเรื่องทั้งหมด โดยหาเพียงคำใบ้ที่แฝงมาในคำถามเท่านั้น แล้วกลับไปมองหาคำตอบจากเนื้อเรื่องได้อย่างง่ายดาย

        การเขียน มีโจทย์คำถามให้เขียน 2 คำถาม ให้เวลา 1 ชั่วโมง โดยคุณต้องบริหารเวลาในการเขียนตอบโจทย์แต่ละข้อเอง คำถามข้อแรกเป็นการตอบโจทย์การบรรยายแผนภูมิ กราฟ หรือผังงาน โดยให้เขียนไม่ต่ำกว่า 150 คำ ซึ่งนับว่ายากมาก เราจะสอนให้คุณสามารถแปลแผนภูมิ กราฟ หรือ ผังงาน ให้เป็นประโยคภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ว โจทย์ที่สองเป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นในลักษณะของการเขียนรายงาน เราจะสอนให้คุณตีโจทย์ออกมาเป็น Topic 4-5 topics แล้ว นำมาเป็นใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้า เพื่อเขียนบรรยายตามรูปแบบที่เราเตรียมไว้ให้อย่างง่ายดาย
        การพูด มี 2 โจทย์เช่นกัน เราได้รวบรวมคำถามที่ผู้สัมภาษณ์ใช้ถามมาเป็นหัวข้อต่างๆมากกว่า 10 หัวข้อ แต่ละหัวข้อยังแตกออกไปอีก 10 คำถาม ท่านจะมีโอกาสที่จะได้เตรียมตัวตอบคำถามเหล่านี้ล่วงหน้าอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ เรายังจะแนะนำเรื่องของมารยาทในการสัมภาษณ์ ตลอดจนการปฏิบัติ,การแต่งตัว,การจับมือทักทาย และการตอบคำถามอย่างเหมาะสมให้คุณอีกด้วย


ทางสถาบันเพิ่งจะปรับปรุงหลักสูตรใหม่ซึ่งจะแตกต่างจากหลักสูตรเดิมมาก คือ หลักสูตรเดิมจะเน้นให้ ผู้เรียนมีความรู้ในทุก skill อย่างลึกซึ้ง แต่เนื่องจากในการสอบจริง จะมีเงื่อนไขเรื่องของเวลาที่จำกัดเข้ามากดดันให้เราไม่สามารถตอบโจทย์ได้ถูกต้องทันเวลา จึงปรับหลักสูตรให้ผู้เรียนมีความรู้เท่าที่จำเป็นต้องใช้ในการสอบ แต่สามารถตีโจทย์ได้อย่างรวดเร็ว และหาคำตอบที่ถูกต้องได้ในเวลาที่รวดเร็ว ทำให้คุณมีโอกาสทำคะแนนดังที่ต้องการได้มากกว่า
วัน - เวลา

     
  • Sat 13.00 น. - 16.00 น. Part A : Reading Writing
  • Sun 16.00 น. - 19.00 น. Part B : Listening Specking
ระยะเวลา     72     ชั่วโมง / วันอาทิตย์

                    พิเศษ เพิ่มการสอบเสมือนจริง 2 ครั้ง ฟรี พร้อมวิเคราะห์การทำข้อสอบ

                  พิเศษ
ทดลองเรียนฟรี 3 ชั่วโมง เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทะเบียน