โทรเลยค่ะ: 02-941-2240-1

ติว กรมชลประทาน

กรมชลประทาน

 

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ1.ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างเครื่องกลอัตราเงินเดือน :     13800 บาทประเภท :     เทคนิคจำนวนตำแหน่งว่าง :     82 ตำแหน่งระดับการศึกษา :     ปวส.คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกลสาขาวิชาช่างกลการเกษตร2.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานธุรการอัตราเงินเดือน :     13,800 บาทประเภท :     บริการจำนวนตำแหน่งว่าง :     69 ตำแหน่งระดับการศึกษา :     ปวส.คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา3.ชื่อตำแหน่ง :     นิติกรอัตราเงินเดือน :     18,000 บาทประเภท :     บริหารทั่วไปจำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่งระดับการศึกษา :     ปริญญาตรีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์4.ชื่อตำแหน่ง :     บรรณารักษ์อัตราเงินเดือน :     18,000 บาทประเภท :     บริหารทั่วไปจำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่งระดับการศึกษา :     ปริญญาตรีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์5.ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างไฟฟ้าอัตราเงินเดือน :     13800 บาทประเภท :     เทคนิคจำนวนตำแหน่งว่าง :     25 ตำแหน่งระดับการศึกษา :     ปวส.คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์6.ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างไฟฟ้าสื่อสารอัตราเงินเดือน :     13800 บาทประเภท :     เทคนิคจำนวนตำแหน่งว่าง :     3 ตำแหน่งระดับการศึกษา :     ปวส.คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์7.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอัตราเงินเดือน :     13,800 บาทประเภท :     บริการจำนวนตำแหน่งว่าง :     31 ตำแหน่งระดับการศึกษา :     ปวส.คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร8.ชื่อตำแหน่ง :     วิศวกรชลประทานอัตราเงินเดือน :     19,500 บาทประเภท :     วิชาชีพเฉพาะจำนวนตำแหน่งว่าง :     71 ตำแหน่งระดับการศึกษา :     ปริญญาตรีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมการเกษตร ทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำทางวิศวกรรมโยธา – ทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมโยธา – ชลประทาน ทางวิศวกรรมแหล่งน้ำ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด (ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเป็นวันปิดรับสมัคร)9.ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างสำรวจอัตราเงินเดือน :     13800 บาทประเภท :     เทคนิคจำนวนตำแหน่งว่าง :     121 ตำแหน่งระดับการศึกษา :     ปวส.คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง10.ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างเขียนแบบอัตราเงินเดือน :     13800 บาทประเภท :     เทคนิคจำนวนตำแหน่งว่าง :     8 ตำแหน่งระดับการศึกษา :     ปวส.คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม11.ชื่อตำแหน่ง :     วิศวกรโยธาอัตราเงินเดือน :     19,500 บาทประเภท :     วิชาชีพเฉพาะจำนวนตำแหน่งว่าง :     6 ตำแหน่งระดับการศึกษา :     ปริญญาตรีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทานทางวิศวกรรมโครงสร้าง ทางวิศวกรรมโยธา – ทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมโยธา – ชลประทาน และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด (ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเป็นวันปิดรับสมัคร)12.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานจัดหาที่ดินอัตราเงินเดือน :     13800 บาทประเภท :     เทคนิคจำนวนตำแหน่งว่าง :     20 ตำแหน่งระดับการศึกษา :     ปวส.คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการจัดหาที่ดิน เช่น รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดหาที่ดิน เป็นต้น และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย13.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานอุทกวิทยาอัตราเงินเดือน :     13800 บาทประเภท :     เทคนิคจำนวนตำแหน่งว่าง :     3 ตำแหน่งระดับการศึกษา :     ปวส.คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ14.ชื่อตำแหน่ง :     วิศวกรไฟฟ้าอัตราเงินเดือน :     19,500 บาทประเภท :     วิชาชีพเฉพาะจำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่งระดับการศึกษา :     ปริญญาตรีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด (ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเป็นวันปิดรับสมัคร)15.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์อัตราเงินเดือน :     13800 บาทประเภท :     เทคนิคจำนวนตำแหน่งว่าง :     44 ตำแหน่งระดับการศึกษา :     ปวส.คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์16.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานพัสดุอัตราเงินเดือน :     13800 บาทประเภท :     บริการจำนวนตำแหน่งว่าง :     20 ตำแหน่งระดับการศึกษา :     ปวส.คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา17.ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาอัตราเงินเดือน :     11280 บาทประเภท :     เทคนิคจำนวนตำแหน่งว่าง :     12 ตำแหน่งระดับการศึกษา :     ปวช.คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา และได้รับใบอนุญาตขับรถตามที่กฎหมายกำหนด หรือ2. ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ และมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามที่กฎหมายกำหนด18.ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างศิลป์อัตราเงินเดือน :     13800 บาทประเภท :     เทคนิคจำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่งระดับการศึกษา :     ปวส.คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาการออกแบบ19.ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างภาพอัตราเงินเดือน :     13800 บาทประเภท :     เทคนิคจำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่งระดับการศึกษา :     ปวส.คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับประกาศนีย20.ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างชลประทานอัตราเงินเดือน :     13800 บาทประเภท :     เทคนิคจำนวนตำแหน่งว่าง :     363 ตำแหน่งระดับการศึกษา :     ปวส.คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาโยธา21.ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างโยธาอัตราเงินเดือน :     13800 บาทประเภท :     เทคนิคจำนวนตำแหน่งว่าง :     13 ตำแหน่งระดับการศึกษา :     ปวส.คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงาน ได้ทาง http://job.rid.go.th/ตั้งแต่วันที่ 2 – 20 กุมภาพันธ์ 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการค่าสมัครสอบ 230 บาทชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง และ 1 หน่วยงาน เท่านั้น !ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ทาง http://job.rid.go.th/

Facebook Comments

Comments are closed.

Address

Head Office (Thailand)

67 Tops Market ชั้น 3 ถ.งามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900
Hotline: 085-563-2448
Phone: 02-941-2240
Fax: 02-941-3900
Website: http://metisedu.com
Email: metiscenter@gmail.com
Line: @metisedu
  facebook-icon  rss-icon  email-icon  linkedin-icon   twitter-icon

Address

USA

56 Saint Andrew Road,
Boston,  Massachusetts,
USA.  02128
Phone: +1 (617) 678 336
Line: @metisedu

วิธีชำระเงิน

โอนเท่านั้น หรือ บัตรเครดิต

การชำระเงิน จะชำระโดยการโอน หรือ บัตรเครดิต เท่านั้น
ทางสถาบันไม่มีนโยบาย รับเเงินสด
 โอนเงินมาได้ที่ 
 TUTOR STREET GROUP
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามพารากอน
เลขที่บัญชี 738-281-3299

Reference

ได้รับความไว้วางใจจาก

จากระยะเวลา กว่า 12 ปี เมทิส ได้รับความไว้วางใจ จากบริษัทชั้นนำ ในการอบรมให้กับพนักงาน ทั้งในและนอกสถานที่ ดังตัวอย่างดังนี้
  cpf      incree

ptt        thaiairway     
scg