โทรเลยค่ะ: 02-941-2240-1

ติว การไฟฟ้า

Welcome to ELECTRICITY Page

      ผู้สมัครที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เเล้ว สามารถตรวจสอบผลการสอบสัมภาษณ์ได้ทาง website ของ กฟผ
ระยะเวลาการตรวจร่างกาย ตั้งแต่ 08.00น. – 16.00น. และไม่ต้องงดอาหาร
สำหรับผู้ที่ตรวจร่างกายที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โปรดติดต่อแผนกงานบุคคล กองบริหาร
ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารบริการ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าด้วย บุคคล เรื่อง ผู้ที่ได้รับการจ้าง การบรรจุต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

เนื้อหาที่สอบ

  • ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  • แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  • ไความสามารถด้านตัวเลข
  • ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
  • เชาวน์ปัญญาและความถนัด (Aptitude Test)
  • ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
  • พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  • ข้อสอบลักษณะนิสัย (Personality Test)
  • การสอบสัมภาษณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Screen Shot 2558-02-06 at 8.13.09 PM

 S__670113710896867_375652539265797_5931111074583366314_n
“คุณเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของตัวเอง มีเพียงคุณเท่านั้น ที่จะทำให้ความฝันของตัวเองเป็นจริง .”
-Bernice Fitz Ping-

 

แนวข้อสอบการไฟฟ้า แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ แนวข้อสอบจำนวน 100 ข้อ

1. Stability คือคนประเภทใด
ก. คนที่มีอารมณ์แปรปรวน ข. คนที่มีสุขภาพจิตดี
ค. คนที่ชอบความตื่นเต้น ง. คนที่มีความอ่อนไหว
ตอบ ข. คนที่มีสุขภาพจิตดี
2. Id หมายถึงอะไร
ก. สภาพจิตใต้สำนึก ข. เป็นส่วนของจิตไร้สำนึก
ค. การเรียนรู้ในการปรับตัว ง. หลักแห่งความจริง
ตอบ ก. สภาพจิตใต้สำนึก
3. แรงจูงใจแสวงหาและรักษาศักดิ์ศรีเกียรติยศเป็นแรงจูงใจลำดับที่เท่าใดของมาสโลว์
ก. 1 ข. 2
ค. 3 ง. 4
ตอบ ง. 4
4. Extrovert เป็นคนอย่างไร
ก. มองโลกแง่ร้าย ข. เป็นคนเก็บตัว
ค. เจ้าระเบียบ ง. ชอบเข้าสังคม
ตอบ ง. ชอบเข้าสังคม
5. แรงจูงใจเพื่อเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ เป็นแรงจูงใจลำดับที่เท่าใดของมาสโลว์
ก. 1 ข. 2
ค. 3 ง. 4
ตอบ ค. 3
6. กล่าวกันว่าสิ่งใดก็ตามหากเราอดทนพยายามทำติดต่อกันไปเป็นเวลาเท่าใด สิ่งนั้นจะกลายเป็นนิสัยของเรา
ก. 120 วัน ข. 90 วัน
ค. 45 วัน ง. 30 วัน
ตอบ ค. 45 วัน
7. พัฒนาการของบุคลิกภาพขั้นปากเริ่มตั้งแต่อายุเท่าใด
ก. แรกเกิด -1 ปี ข. 1-2 ปี
ค. 33-5 ปี ง. 6-11 ปี
ตอบ ก. แรกเกิด -1 ปี
8. นิสัย หมายถึงอะไร
ก. การพูดโกหก ข. ธาตุแท้
ค. แววของจิต ง. แววของความถนัด
ตอบ ก. การพูดโกหก
9. ผู้หญิงที่มีอายุ 45 ปี แต่ชอบแต่งตัว แบบสาวรุ่น เป็นกลไกป้องกันตนเอง เรียกว่าอะไร
ก. การยึดติด ข. การถดถอยกลับ
ค. การเลียนแบบ ง. การเก็บกด
ตอบ ข. การถดถอยกลับ
10. อัธยาศัย หมายถึงอะไร
ก. ความคิด ข. พื้นเพของจิตใจ
ค. ความชอบ ง. ความมักง่าย
ตอบ ข. พื้นเพของจิตใจ

 

Facebook Comments

Comments are closed.

Address

Head Office (Thailand)

67 Tops Market ชั้น 3 ถ.งามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900
Hotline: 085-563-2448
Phone: 02-941-2240
Fax: 02-941-3900
Website: http://metisedu.com
Email: metiscenter@gmail.com
Line: @metisedu
  facebook-icon  rss-icon  email-icon  linkedin-icon   twitter-icon

Address

USA

56 Saint Andrew Road,
Boston,  Massachusetts,
USA.  02128
Phone: +1 (617) 678 336
Line: @metisedu

วิธีชำระเงิน

โอนเท่านั้น หรือ บัตรเครดิต

การชำระเงิน จะชำระโดยการโอน หรือ บัตรเครดิต เท่านั้น
ทางสถาบันไม่มีนโยบาย รับเเงินสด
 โอนเงินมาได้ที่ 
 TUTOR STREET GROUP
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามพารากอน
เลขที่บัญชี 738-281-3299

Reference

ได้รับความไว้วางใจจาก

จากระยะเวลา กว่า 12 ปี เมทิส ได้รับความไว้วางใจ จากบริษัทชั้นนำ ในการอบรมให้กับพนักงาน ทั้งในและนอกสถานที่ ดังตัวอย่างดังนี้
  cpf      incree

ptt        thaiairway     
scg